Former Members

 

Bo Cao, Ph.D.
Research Scientist
cbo@tulane.edu

Caiyue Li, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
cli23@tulane.edu

Zhihui Tan

Zhihui Tan
Visiting Scholar

Wen Zeng

Wen Zeng
Visiting Scholar

Leiwei Jiang, MD, Ph.D.
Visiting Scholar

Shibo Huang, Ph.D.
Visiting Scholar

Daniel Nguyen
Ph.D. Graduate Student
dnguyen1@tulane.edu

Nathan Pham
Graduate Student
npham5@tulane.edu

Kun Yang, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Peng Liao, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Huai Wang, Ph.D.
Visiting Scholar

Ji Hoon Jung, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Wenjuan Liao
Ph.D. Graduate Student

Ziling Fang
Visiting Ph.D. Student

Tao Liu, Ph.D.
Visiting Scholar


Tengfei Chao, Ph.D.
Visiting Scholar

Jiaxiang Chen, Ph.D.
Visiting Scholar

Jun Deng, 
Visiting Ph.D. Student

Jiangwei Ke, Ph.D.
Visiting Scholar

Jessica Patton
Graduate Student

Lucia Chiao
Graduate Student

Nicole Prescott
Graduate Student

Shannon Palmer
Graduate Student

Valeria Chernaya
Graduate Student

Xiang Zhou, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Junming Liao, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Qi Zhang, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Mushui Dai, Ph.D.
Ph.D. Graduate Student, Postdoctoral Fellow

Jun-Ho Lee,
Postdoctoral Fellow

Arif Khan, PhD

Arif Khan, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

bdhagat, Ph.D.

bdhagat, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Mohammed Amin, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Guifen He, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Wantong Yao, Ph.D.
Visiting Scholar

Yetao Jin, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Yan Xiong, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Yu Zhang, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Qian Hao, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Kevin Plummer
Graduate Student

Dorothy Lo
Ph.D. Graduate Student

Mary Mac Partlin, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Rene
Laboratory Technician

Yasuhiro Yoshimatsu
Laboratory Technician

Anuradha Kumari, Ph.D.
Postdoctoral Fellow

Jayme Gallegos,
Ph.D. Graduate Student

Xiaoxin Sun,
Ph.D. Graduate Student

Yanping Li,
Ph.D. Graduate Student

Hun Joo Lee
Laboratory Technician

David Keller
Ph.D. Graduate Student

Igor Landais, Ph.D.
Postdoctoral Fellow